Telewizja Polska S.A., Oddział Terenowy w Szczecinie, 71- 410 Szczecin, ul. Niedziałkowskiego 24a, OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA NIŻEJ WYMIENIONY POJAZD:

Volkswagen. Model pojazdu LT45 TD MR’91 4,5t. Rok produkcji 1995, Nr rejestracyjnyZS750AU. Przebieg: 78286km, Cena wywoławcza 7000 brutto zł.

Pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych, brak akumulatora. Zgłoszony do przetargu pojazd można oglądać w dniach 09.03.17 do 23.03.2017 w godz. 8.00 – 16.00 na terenie Oddziału w Szczecinie przy ulicy Niedziałkowskiego 24a. Cena pojazdu zawiera podatek VAT. Sprzedaż zgłoszonego do sprzedaży pojazdu jest zwolniona z podatku VAT i zaoferowana cena jest ceną ostateczną. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w kasie Telewizji Polskiej S.A. Oddział Szczecin ul. Niedziałkowskiego 24a blok A nie później, niż przed rozpoczęciem przetargu. Wadium przepada na rzecz TVP S.A., jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchylił się od zawarcia umowy sprzedaży. Oferty prosimy składać w Kancelarii Oddziału w Szczecinie przy ulicy Niedziałkowskiego 24a w dni robocze (bez sobót) do dnia 23.03.2017 do godz. 15.00 Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim. Oferta powinna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę albo firmę oraz siedzibę, jeśli oferentem jest osoba prawna,
2. dokumenty potwierdzające status prawny,
3. oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,
4. datę sporządzenia oferty, wskazanie i podpis osoby upoważnionej do występowania w imieniu oferenta,
5. określenie przedmiotu oferty,
6. określenie terminu związania ofertą,
7. oświadczenie oferenta o znajomości warunków przetargu i przyjęcia ich bez zastrzeżeń.

Do oferty należy dołączyć dowód wpłacenia wadium. Przetarg odbędzie się w dniu 24.03.2017 godz. 10.00 na terenie Oddziału w Szczecinie przy ul. Niedziałkowskiego 24a - sala konferencyjna. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zaklejonej kopercie w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Koperta winna być oznaczona: „Oferta – kupno samochodu. NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM 24.03.2017 godz. 10.00” Nabywcą zostaje oferent, który zaoferował cenę najwyższą z pośród złożonych ofert. Pojazd zostanie przekazany nabywcy w takim stanie technicznym, w jakim znajdował się w dniu oględzin. Pojazd nie posiada aktualnych badań technicznych. Oferent pozostaje związany złożoną ofertą przez 10 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Zastrzega się prawo wycofania ww. pojazdu z przetargu bez podania przyczyn Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. (91) 48-10-302.