„Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” jest ogólnopolskim, cyklicznym konkursem wiedzy historycznej, skierowanym do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu wiedzy o historii najnowszej Polski lat 1970 – 1990.

Organizacja i przebieg Konkursu:
Konkurs składa się z 3 etapów (szkolnego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego). Nad całością organizacji oraz przebiegiem konkursu czuwa Komitet Organizacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu zawarte są w Regulaminie opracowanym przez Organizatora, znajdującym się na stronie www.

Terminy i zasady kwalifikacji.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest rejestracja szkoły (dla V edycji w terminie 15 września – 15 listopada 2017), z której pochodzi uczeń lub uczniowie, na stronie internetowej konkursu. Rejestracji dokonuje nauczyciel zwany w dalszej części Nauczycielem Prowadzącym.

Pierwszy etap (szkolny) odbędzie się 23 listopada 2017 r., we wszystkich szkołach, które zgłoszą się do udziału w konkursie. Polega na rozwiązaniu testu składającego się z pytań zamkniętych o różnym stopniu trudności. Eliminacje pierwszego stopnia organizuje Nauczyciel Prowadzący, zgłaszający szkołę do konkursu. Do jego obowiązków należy:

1. Przeprowadzenie I etapu konkursu w szkole (w tym wydrukowanie testów przesłanych przez Organizatora);
2. Sprawdzenie testów z I etapu konkursu wg klucza dostarczonego przez Organizatora;
3. Przesłanie wyników I etapu konkursu do Organizatora;
4. Towarzyszenie dwójce laureatów etapu szkolnego w etapie wojewódzkim konkursu, który odbywa się w stolicy województwa.

Ponadto, Nauczyciel Prowadzący, którego uczeń zajmie pierwsze miejsce w etapie wojewódzkim, będzie towarzyszył 3 osobowej grupie finalistów wojewódzkich, w trzydniowej wizycie studyjnej w Gdańsku oraz podczas finału konkursu, który odbędzie się w Katowicach. Nad przebiegiem etapu szkolnego czuwa Szkolna Komisja Konkursowa (powołana w każdej szkole) w skład, której wchodzą: Nauczyciel Prowadzący oraz druga osoba wskazana przez dyrektora szkoły. Do etapu wojewódzkiego konkursu, awansuje dwoje uczniów z każdej szkoły, biorącej udział w konkursie, z najlepszym wynikiem, ale nie mniejszym niż 35% max ilości punktów do zdobycia. W przypadku, gdy więcej niż dwoje uczniów osiągnie tą samą punktację, wówczas zostanie przeprowadzona dogrywka. Wyniki pierwszego etapu konkursu są ogłoszone na stronie internetowej Organizatora w terminie wskazanym w Regulaminie Konkursu.

Drugi etap (wojewódzki) odbędzie się w marcu 2018 r. jednocześnie w 16 miastach wojewódzkich, w określonym terminie i o tej samej godzinie w miejscu wskazanym przez przedstawicieli jednostek samorządowych lub wojewódzkich, zwanych Koordynatorami Wojewódzkimi i partnerami organizacyjnymi przedsięwzięcia na etapie wojewódzkim. Drugi etap konkursu polega na rozwiązaniu testu zamkniętego, składającego się z pytań o różnym stopniu trudności.

Wizyta studyjna
Pomiędzy drugim i trzecim etapem konkursu, w kwietniu 2018 r odbędzie się wizyta studyjna. Uczestniczą w niej laureaci wojewódzcy (z różnych miejsc danego województwa) I II i III miejsca, którzy w finale stworzą drużynę wojewódzką. Celem wizyty będą warsztaty tworzenia prezentacji multimedialnych (jedno z zadań finałowych ), warsztaty z autoprezentacji i nabycia umiejętności obrony publicznej a także poznanie miejsc związanych z historią lat 1970 – 1990.

Trzeci etap (finał) odbędzie się w czerwcu 2018 roku w Katowicach. Weźmie w nim udział szesnaście trzyosobowych zespołów. Egzamin finałowy składa się z dwóch części:
- obrony prezentacji multimedialnej na zadany wcześniej temat,
- egzaminu ustnego.

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można na stronie http://olimpiadasolidarnosci.pl