W dniach 12–13 czerwca br. w Jachrance odbędzie się I Krajowy Kongres Forów Skarbników.

W Kongresie weźmie udział ponad 300 Skarbników z gmin i powiatów z całej Polski i będzie to pierwsze na taką skalę spotkanie branżowe osób zarządzających finansami publicznymi. Organizatorem Kongresu jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej. Kongres jest oddolną inicjatywą Forów Skarbników działających przy regionalnych ośrodkach FRDL.

Na Kongresie obecni będą najwybitniejsi polscy eksperci z zakresu finansów publicznych, w tym kierownictwo Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz Prezesi i eksperci RIO z większości województw. Poruszone zostaną najbardziej aktualne i palące tematy, m.in.: odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zagadnienia związane ze stosowaniem ustawy o podatku VAT po zmianach, problemy, których doświadczają jednostki samorządu terytorialnego w związku realizacją zapisów prawa podatkowego, czy kwestie dotyczące rachunkowości w jednostkach samorządowych.

Odbędzie się 5 paneli dyskusyjnych odpowiadających codziennym wyzwaniom, jakie stawiane są przed Skarbnikami. Będziemy poszukiwać odpowiedzi między innymi na pytania: jak nie dopłacać do służby zdrowia i w jaki sposób finansować oświatę po zmianach przepisów?

Zaprezentujemy unikatowe w Polsce, wstępne wyniki ogólnopolskich badań socjologicznych dotyczących postrzegania polityki finansowej przez Skarbników. Dowiemy się z nich między innymi:

Jak układa się współpraca skarbnika z zarządem i radą jednostki samorządu?
Jaka jest rzeczywista rola skarbnika w procesie kształtowania budżetu?
Jakie są problemy w organizacji pracy skarbnika?
Jaka jest opinia skarbników o ich pracy, sposobie zatrudnienia i ewentualnych zmianach w tym zakresie?
Jak skarbnicy oceniają dzisiejszy stan lokalnych finansów?
Jakich zmian w dochodach i wydatkach lokalnych skarbnicy oczekują?

Sprawne zarządzanie finansami jest jednym z kluczowych elementów sukcesu jednostki samorządu terytorialnego. Jest to szczególny obszar odpowiedzialności skarbnika gminy, powiatu i województwa. Skarbnik ma wiedzę o kondycji finansowej jednostki i obok organu wykonawczego, ma największy wpływ na kształt i rozwiązania przyjęte w budżecie jednostki. Sukces samorządu zależy od umiejętności i wiedzy Skarbnika, ale również jego miejsca w strukturze samorządu - relacji z zarządem, radą a także od zakresu kompetencji wynikających z przepisów prawa i lokalnych regulacji. W ostatnich miesiącach trwa dyskusja nad tym jaka powinna być rola skarbnika w samorządzie, kto i jak powinien decydować o jego zatrudnieniu. Należy zdawać sobie sprawę, że regulacje dotyczące tego problemu będą wpływać na kluczowe obszary działania samorządu. Dlatego ważne jest dokładne rozpoznanie tego jak dziś wygląda praca skarbnika, z jakimi problemami musi się mierzyć.

Więcej informacji, w tym Program Kongresu na: www.kongresskarbnikow.pl

TVP3 Szczecin jest patronem medialnym wydarzenia.